นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
              เปิดงาน "แย้มสอาดก้าวไกล สร้างเด็กไทยสู่อาเซียน" เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมมหิศร
              ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ และได้เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานการจัดอาเซียนศึกษาในโรงเรียน
              รวมทั้งการแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนแย้มสอาด

 
 
 
     
     
     
     
     
 
   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
e-mail :
bkkpri1001@obecmail.obec.go.th